USŁUGI

CAŁA TWOJA FIRMA W PROFESJONALNYCH RĘKACH

NASZA MISJA: Sprawiać, aby nasi klienci mieli poczucie, iż dział który nam powierzyli znajduje się tuż za ścianą.

USŁUGI

Nasze biuro zapewnia kompleksową obsługę firm i osób fizycznych

Księgi Rachunkowe

Książka Przychodów i Rozchodów

Ryczałt

 • Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie:
  • księgi głównej
  • księgi pomocniczej
  • ewidencji środków trwałych
  • ewidencji wyposażenia
  • ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzanie:
  • deklaracji VAT
  • JPK
  • sprawozdań do GUS
  • zeznania rocznego CIT-8
  • jednolitego pliku kontrolnego
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • przepływów pieniężnych
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
 • Wystawienia potwierdzeń sald
 • Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Reprezentowanie klienta przez Urzędem Skarbowym
 • Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie:
  • ewidencji dla podatku VAT
  • ewidencji środków trwałych
  • ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie:
  • sprawozdań do GUS
  • deklaracji VAT
  • JPK
  • PIT-36, PIT-36L
 • Miesięczne/Kwartalne rozliczenia podatku dochodowego
 • Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Reprezentowanie klienta przez Urzędem Skarbowym
 • Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym
 • Prowadzenie:
  • ewidencji dla podatku VAT
  • ewidencji przychodów
 • Sporządzanie:
  • sprawozdań do GUS
  • deklaracji VAT
  • PIT-28
 • Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Reprezentowanie klienta przez Urzędem Skarbowym

Kadry

Płace

 • Przygotowywanie:
  • umów o pracę
  • umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie:
  • sprawozdania do GUS
  • świadectwa pracy
  • zaświadczeń
  • dokumentów dotyczących zatrudnienia
  • dokumentów dotyczących wynagrodzenia
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Reprezentowanie klienta przed ZUS, PIP
 • Rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS
 • Prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów
 • Sporządzanie:
  • list płac
  • rachunków do umów cywilnoprawnych
  • pasków do wypłat
  • raportów RMUA
  • deklaracji do ZUS
  • deklaracji PFRON
 • Wyliczanie:
  • wynagrodzeń za pracę
  • urlopów
  • odpraw
  • ekwiwalentów
  • składek ZUS
 • Prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Przygotowywanie przelewów do:
  • Urzędu Skarbowego
  • ZUS
  • PFRON

Finansowe

Inne

 • Sporządzanie wniosków
  • leasingowych
  • kredytowych
  • dotacyjnych (Urząd Pracy, Dotacje Unijne)
 • Pisanie podań i innych pism wg zapotrzebowania
 • Doradztwo zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych
 • Analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • Bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • Konstruowanie umów cywilno-prawnych,
 • Fakturowanie
 • Sporządzanie deklaracji środowiskowych,
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i kosztów,
 • Odbiór dokumentów od klienta
 • Pomoc w rejestracji spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Program do szyfrowania maili